Vadžib je svakom odraslom muslimanu da uči Tekbiri Tešrik nakon svakog farz-namaza počev od sabah-namaza 9. Zul-Hidždžeta pa sve do ikindije-namaza 13. Zul-Hidždžeta (ukupno 23 farz-namaza). Muškarci će ovaj tekbir donositi naglas, a žene u sebi. Ovaj tekbir glasi:“Allahu ekber, Allahu ekber, La Ilahe Illallahu Vallahu ekber, Allahu ekber ve Lillahil-Hamd.”