Zlo dobrim uzvrati

„Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo srećni.“ (Fussilet: 34., 35.)

Zabilježeno je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Tako mi Allaha, u Džennet će ući samo onaj koji je bio samilostan.“ Drugovi su ga upitali: „Zar mi svi nismo samilosni, Allahov Poslaniče?“ Na to im on reče: „Nije to samilost nekog od vas prema djetetu svome ili nekom bližnjem, nego samilost prema svemu što ima dušu.“ Ovdje je Allahov Poslanik glas podigao.

Divan li je bio Bekr ibn Abdullah! Čuli su  ga kako jednom zapovijeda da se bude blag i kako podstiče na oprost rekavši: „O ljudi, zagasite svoju srdžbu sjećajući se džehennemske vatre!“ A Ebu Derda je rekao: „Dok je u srdžbi, čovjek je najbliži Allahovoj srdžbi.“